×

Ogłoszenie o konkursie ofert

Możliwość komentowania Ogłoszenie o konkursie ofert została wyłączona

Ogłoszenie o konkursie ofert

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  – Żagań dnia 06.05.2019 r 

 

Na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Żaganiu przy ulicy Szprotawskiej 4 w celu prowadzenia działalności gastronomicznej – kawiarenki.

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU  OFERTOWEGO:

Pałac Książęcy Sp. z o. o. w Żaganiu Szprotawska 4, 68-100 Żagań tel. 068 477 64 64, fax. 68 477 64 62.

Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu, działając w imieniu Gminy Żagań o statusie miejskim, zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntu w celu sezonowego prowadzenia usług gastronomicznych – kawiarenki.

 

 1. PRZEDMIOT KONKURSU OFERTOWEGO:

Przedmiotem konkursu ofertowego jest dzierżawa wydzielonej części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 799 położonej w Żaganiu przy ulicy Szprotawskiej 4,  wg następujących lokalizacjach do wyboru:

 1. Wydzielona część dziedzińca pałacowego – taras widokowy o powierzchni 211 m2 – lokalizacja na załączonej mapie
 2. Wydzielona część parku pałacowego o powierzchni ok 170 m2
  -lokalizacja na załączonej mapie.

w celu sezonowego prowadzenia usług gastronomicznych – kawiarenki.

 

Specyfikacja przedmiotu konkursu:

Oferowane nieruchomości niezabudowane posiadają dostęp do energii elektrycznej, brak jest dostępu do sieci  wodno – kanalizacyjnej. Istnieje możliwość korzystania ze wskazanej toalety na określonych warunkach.

Nieruchomości znajdują się na terenie Barokowego Zespołu Pałacowo – Parkowego wpisanego do rejestru zabytków województwa lubuskiego.

 

Minimalna cena, którą Oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie wynosi: 600,00 zł/netto (słownie: sześćset złotych netto 00/100) miesięcznego czynszu najmu (bez mediów, energia elektryczna rozliczana na podstawie zużycia wg licznika).

 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE OFERTOWYM:
 • Do udziału w konkursie ofertowym mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
 1. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym w zakresie objętym ofertą (mają zarejestrowaną działalność we właściwym rejestrze lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej płynność prowadzenia usług bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zaliczki od Organizatora konkursu na rozpoczęcie działalności. Oferent składa oświadczenia na załączonym druku. (załącznik Nr 2).
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
 1. złożenie oferty
 2. wniesienia przez Oferenta wadium w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) na konto: PKO BP S.A. Oddział 1 w Żaganiu 88 1020 5460 0000 5002 0067 1818 w terminie do 20.05.2019 r. do godz. 10.30 w z dopiskiem: Wadium – oferta na dzierżawę-KAWIARENKA. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

 

Wpłacone wadium stanowi gwarancję przystąpienia Oferenta do ewentualnego podpisania umowy. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań czynszowych. Pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia konkursu i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku uchylania się Oferenta, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie – wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

 

 1. WARUNKI DOTYCZĄCE OFERTY:
 1. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Za ważną uznaje się jedynie ofertę złożoną wg. wzoru formularza stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Komplet dokumentów rejestracyjnych firmy: (aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym ofertą, NIP, REGON).
 4. Oświadczenie Oferenta. Oferent składa oświadczenia na załączonym wzorze (załącznik Nr 2).
 5. Kserokopia potwierdzenia przelewu tytułem wadium na kwotę 1.000,00  PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Brak jakiegokolwiek dokumentu spowoduje niedopuszczenie Oferenta do konkursu.  Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej: „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta.

 

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA I PRZEPROWADZENIA KONKURSU
 • Wyboru oferty dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prokurenta Spółki Pałac Książęcy w Żaganiu.
 • Kryterium oceny ofert:

Komisja Konkursowa dokonując oceny ofert bierze pod uwagę następujące czynniki:

 1. proponowana wysokość miesięcznego czynszu w kwocie netto;
 2. plan organizacji i działalności w wydzierżawianej nieruchomości.
 • Organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
 • Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 • Konkurs może się odbyć pod warunkiem, że wpłynie przynajmniej jedna oferta spełniająca wymogi formalne konkursu.

 

 1. OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY:
 • Dzierżawca jest zobowiązany do prowadzenia w dzierżawionym obiekcie usług gastronomicznych – kawiarenki.
 • Dzierżawca jest zobowiązany do uzyskania własnym staraniem wszystkich pozwoleń i koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności.
 • Dzierżawca jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarantowaną stanowiącą równowartość co najmniej 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) i ta polisa obowiązywać będzie przez cały czas trwania umowy dzierżawy.
 • Dzierżawca jest zobowiązany we własnym zakresie do:
 1. zawarcia umowy na wywóz nieczystości stałych z firmą posiadającą koncesję na odbiór tego typu nieczystości,
 2. zawarcia innych dobrowolnych umów jak np. na zapewnienie ochrony, zapewnienie toalet przenośnych typu toi-toi.
 • Dzierżawca będzie regulował opłaty za energię elektryczną według zużycia wskazanego na podliczniku.
 • Dzierżawca jest zobowiązany do utrzymania czystości wokół obiektu i na terenie dzierżawionym.
 • Dzierżawca dokona we własnym zakresie i na własny rachunek zakupu
  i ewentualnego montażu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności
  w zakresie uzgodnionym uprzednio przez Strony, bez prawa do dochodzenia zwrotu ich wartości od Wydzierżawiającego. Zakupione wyposażenie pozostaje własnością Dzierżawcy.
 • Dzierżawca zobligowany jest w przypadku wyboru lokalizacji nr 1 ( wydzielonej części dziedzińca pałacowego) do zabezpieczenia posadzki wraz ze schodami za pomocą podestu. Przed przystąpieniem do prac zabezpieczających Dzierżawca musi uzyskać akceptację Wydzierżawiającego w zakresie wyglądu i estetyki planowanych do użycia materiałów.
 • Dzierżawca jest obowiązany ubezpieczyć od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych wyposażenie i rzeczy ruchome nie będące przedmiotem dzierżawy.
 • Wyposażenie i sprzęt umieszczony na terenie kawiarenki powinien spełniać wymogi bezpieczeństwa i zachowywać estetyczny wygląd pasujący stylem do obiektu zabytkowego. Nie dopuszcza się stosowania krzeseł i stolików z tworzyw niskiej jakości i estetyki, w tym z plastiku. Zaleca się stosowanie materiałów naturalnych. Obowiązuje stonowana kolorystyka i jedna barwa. Ze względu na objęcie terenu ochroną konserwatorską Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania na postawienie kawiarenki zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.
 • Dzierżawca ma prawo dokonywać nakładów zwiększających wartość przedmiotu umowy wyłącznie za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z Wydzierżawiającym bez prawa do dochodzenia wobec niego roszczeń w tym zakresie.
 • Dzierżawca nie jest uprawniony do oddania w podnajem lub poddzierżawę ani bezpłatnego użyczania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
 • Umieszczanie jakichkolwiek reklam, szyldów czy oznaczeń na zewnątrz i wewnątrz budynku pałacowego wymaga pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

 

 1. OBOWIĄZKI WYDZIERŻAWIAJĄCEGO:
 • Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy przedmiot umowy na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny okres.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU OFERTOWEGO:
 • Oferty należy składać w Sekretariacie Pałacu Książęcego, pok. 269, 68-100 Żagań, ul. Szprotawska 4 w terminie do 20.05.2019 roku do godz. 11.00.
 • Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem danych teleadresowych Oferenta z dopiskiem: „Oferta na dzierżawę -KAWIARENKA”.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2019 roku o godzinie 11.30 w Pałacu Książęcym przy ulicy Szprotawskiej 4 w pokoju 269.
 • Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 10 dni od daty upływu ich składania.
 • O wyborze lub odrzuceniu ofert Oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

 

 1. INFORMACJE O KONKURSIE OFERTOWYM:
 • Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej palacksiazecy.pl, oraz w sekretariacie spółki w Pałacu Książęcym przy ulicy Szprotawskiej 4 w Żaganiu, pokój 269.
 • W celu obejrzenia obiektu i zapoznania się z jego stanem technicznym należy dokonać zgłoszenia telefonicznego pod numerem 68 477 64 64.

 

 1. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: